Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙNA», Συνολικού προϋπολογισμού: 9.350.000,00 €.

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙNA», Συνολικού προϋπολογισμού: 9.350.000,00 €.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 93869 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Βελτίωση και Αναβάθμιση ΣΚΑΕ

3. espd-request-v2.pdf

4. espd-request-v2.xml

5. ΕΣΥ

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7. ΤΕΧΝ. ΕΚΘ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ OIKΟΔΟΜΙΚΩΝ

10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

12. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

14. ΤΕΥΧΗ – ΣΧΕΔΙΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English