Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων (ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διαγωνισμού για την:

««Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού υποδομής δικτύων (ενσύρματου και ασύρματου) για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»»,

Συνολικού προϋπολογισμού: 582.800€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πληροφορίες:

Μοναδικός κωδικός διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 21DIAB000016431

Ημερομηνία ανάρτησης διαδικασίας διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ: 14-04-2021

Καταληκτική ημερομηνία διαδικασίας διαβούλευσης: 04-05-2021

Πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ για καταχώρηση παρατηρήσεων στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e3s2


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English