Πρόσκληση του ΜΠΣ “Μηχανική Συγκολλήσεων και ΜΚΕ” για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» (ΦΕΚ 4750/τ. Β΄/27.07.2023).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ/TEI που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία (3) εξάμηνα) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: (α) το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα), χειμερινό και εαρινό, και (β) ένα εξάμηνο το στάδιο εκπόνησης, παρουσίασης και εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.4957/2022.

Η πρόσκληση για τις αιτήσεις εισαγωγής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024/2025, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://www.uowm.gr/academics/metaptychiakes-spoudes/

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ –ΜSc https://weld-ndt.uowm.gr/

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English