Προκήρυξη ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Δελτία Τύπου, Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(Υ.Α. αρ.4932 ΦΕΚ1148/03-04-2020τ. Β) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία».

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην οργάνωση της Διοίκησης και στη διαχείριση της Επικοινωνίας, καθώς και στην εκπαίδευσηαποτελεσματικώνΗγετώνστη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. Στόχος είναι η εξειδικευμένηεπιστημονικήεκπαίδευση και η έρευνα. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικέςασκήσειςπροσανατολίζονται σεζητήματααπόχτησηςεμπειρίαςμέσααπότην εφαρμογή της γνώσης των εργαλείων και των συστημάτων με θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση σε κάθε πεδίο της διοίκησης, στη Βελτίωση και ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ανάδειξη ηγετικών προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, στην επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, στη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση,στην ηθική των οργανισμών και των επιχειρήσεων, στην ηγεσία, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ.έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.


Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση,εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στον σύνδεσμο http://diaviou.mst.uowm.gr/mst/form.php

Να αποστείλουν με απλό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους καθώς και την αίτηση τους υπογεγραμμένη στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ.50100
Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»

Να αποστείλουν και ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους καθώς και την αίτηση τους υπογεγραμμένη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hrmcl@uowm.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 14/4/2020-31/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:τηλ. επικοινωνίας 2461068157–68221 (ώρες εξυπ 11πμ-1μμ εργάσιμες ημέρες) email: hrmcl@uowm.gr

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Σωτηρία Τριαντάρη
ΚαθηγήτριαΔΕΤ/ΠΔΜ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English