Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών πρώτου κύκλου σπουδών στην Κοσμητεία της Μονοτμηματικής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών-τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου με θητεία από 1-1-2024 έως 31-12-2024

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English