Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», Υπουργική Απόφαση με αριθ. 77275/Ζ1 (ΦΕΚ 2549/τ. Β΄/25-06-2020)

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τις αντιστοιχίες των τμημάτων που αφορούν στις μετεγγραφές του νέου Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, προκύπτει ότι, Πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας που θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονικής επιστήμης, με όμοια προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ανάλογης χρονικής διάρκειας, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση των ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντιστοιχίζονται με διαφορετικό τρόπο.

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) και αποτελεί την ακαδημαϊκή μετεξέλιξη του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Το τμήμα έχει έδρα την Φλώρινα όπου λειτουργούν οι ακαδημαϊκές του δομές και τα σύγχρονα ερευνητικά του εργαστήρια. Είναι ένα αυτοδύναμο τμήμα με προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πενταετούς διάρκειας εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο, δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη.

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι αντιστοιχίες μεταξύ των τμημάτων έδιναν τη δυνατότητα στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, των εκατέρωθεν μετεγγραφών από ομοειδή τμήματα άλλων Πανεπιστημίων, όπως του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και από το αντίστοιχο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δυνατότητα η οποία αίρεται με την Υ.Α. Η αντιστοίχιση περιορίζεται μεταξύ των Γεωπονικών τμημάτων των προερχόμενων από τα πρώην Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δημιουργώντας έμμεσα την εικόνα τμημάτων δύο κατηγοριών και εύλογη ανησυχία για την αντιμετώπισή τους από την πολιτεία.

Οι αντιστοιχίες των τμημάτων έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (απόφαση ΕΘΑΑΕ με αρ. 3/28-05-2020), ωστόσο δεν κατέστη γνωστή η διαδικασία αξιολόγησης των τμημάτων, η οποία ακολούθως οδήγησε στην κατάταξή τους σε παλαιά και νέα. Η απόφαση εκπέμπει αρνητικό μήνυμα για ένα περιφερειακό τμήμα, το οποίο αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έχει μια σταθερή και ανοδική πορεία στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Η Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν συμφωνεί με την υπουργική απόφαση αναφορικά με τις αντιστοιχίες των τμημάτων για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, η οποία διαχωρίζει το τμήμα Γεωπονίας του ΠΔΜ, από αντίστοιχα ομοειδή τμήματα με παρεμφερή προγράμματα σπουδών και ζητά την τροποποίησή της.

Για την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Κοσμήτορας
Αικατερίνη Μέλφου, Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English