Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» – Αρ. Πρόσκλησης 77/2021

Ανακοινώσεις

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5094895, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια αρχής γενομένης της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης του Ιδρύματος με τον εκάστοτε υπότροφο έως 31/12/2021 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Γεώργιο Ιορδανίδη που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε1/Σ136/18-03-2021 Απόφαση της Συγκλήτου ΠΔΜ, καθώς και την από 404/19-04-2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ έγκρισης των επιτοπών αξιολόγησης και ενστάσεων καθώς και του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε, για τα μαθήματα που ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?page_id=53030

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English