Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού 2017-2018» – αρ. πρόσκλησης 02/2018

Ανακοινώσεις

Το Πανεπιστήμιο   Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου    Δυναμικού,    Εκπαίδευση    και    Δια    Βίου    Μάθηση»    (αρ. πρωτ. 1ης Πρόσκλησης 11601/17.5.2017 και 1ης τροποποίησης με αρ.    πρωτ.    12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), με κωδικό MIS 5008890, η οποία συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ΕΚΤ) και  από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 285/29-01-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (αρ. απόφασης 51/17.01.2018) και αναλυτικά περιγράφονται στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?page_id=3953

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English