Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» – αρ. πρόσκλησης 24/2018

Ανακοινώσεις

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030570, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 30/09/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, σύμφωνα με την από 295/22-06-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε έγκρισης υποβολής πρότασης και ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, την από 298/09-07-2018 απόφαση έγκρισης του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε και την από 299/26-07-2018 επικαιροποίηση του τεύχος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν. 247/01.06.2018 απόφαση Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, την αρ. Συν. 8/31.5.2018 απόφαση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, την αρ. Συν. 25/31.5.2018  απόφαση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, την αρ. Συν 326/30.5.2018  απόφαση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, την αρ. Συν. 309/31.5.2018  απόφαση Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, την αρ. Συν. 127/1.6.2018  απόφαση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, την υπ’ αριθμ. 59/17-05-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και αναλυτικά περιγράφονται στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?page_id=4305

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English