Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Ερευνητών Συνεργατών του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ»

Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. «ΤΗΜΕΝΟΣ», προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν στο Μητρώο Ερευνητών Συνεργατών του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ», και να συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες των Ινστιτούτων του.

Στο Μητρώο Ερευνητών μπορούν να εγγραφούν: 

  • Μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΔΜ (ΔΕΠ, Πτυχιούχοι και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες, υπάλληλοι μόνιμοι και ΙΔΑΧ, ΕΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ομάδες υλοποίησης έργων
  • Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού
  • Υποψήφιοι διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες άλλων ΑΕΙ
  • Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και απόφοιτοι των ΑΕΙ της χώρας 
  • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους προερχόμενους από το εξωτερικό).
  • Καλλιτέχνες,  θεωρητικοί της τέχνης και μελετητές με αναγνωρισμένο έργο και συναφές με το πεδίο των οπτικοακουστικών τεχνών.

Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Ερευνητών και Συνεργατών, θα έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα υλοποίησης μελετών και έργων των παρακάτω Ινστιτούτων του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ»: 

α) Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή

β) Ανθρωπιστικών ερευνών 

γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

δ) Πολιτικής προστασίας

ε) Οπτικοακουστικών τεχνών

στ) Ελληνικής γλώσσας

ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του δικτυακού τόπου του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ»:  

https://urc.uowm.gr/aitisi-mitroou-erevniton-synergaton-tou-pek-timenos/

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθεί Βιογραφικό Σημείωμα (Europass), ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.  

Οι υποψήφιοι εφόσον επιλεγούν για συνεργασία θα κληθούν να καταθέσουν επικυρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων δικαιολογητικών στην καρτέλα υποψηφίου και στο βιογραφικό τους σημείωμα, ενώ αν απαιτηθεί μπορεί να κληθούν και για προσωπική συνέντευξη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ».

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ηλεκτρονικό μητρώο ερευνητών και συνεργατών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ» και των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4610/2019 που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του ΠΕΚ. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως στον φορέα επιχορήγησης/χρηματοδότησης (ενδεικτικά, Υπουργείο Παιδείας, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικό Δημόσιο), σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά, ερευνητικούς, επιστημονικούς, παραγωγικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ελληνικό δημόσιο, ΟΤΑ, άλλα ΑΕΙ), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των ερευνητικών έργων υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κ. Διονύσιο Καλογερά, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Ο Πρόεδρος του ΠΕΚ/ΠΔΜ «ΤΗΜΕΝΟΣ»
Στέργιος Μαρόπουλος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English