Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του “Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB)”

Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή με τριετή (3ετή) θητεία, του «Εργαστηρίου Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB)» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών μέχρι και την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του Εργαστηρίου. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι..

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. απόφαση με αριθμ. 77561/Ζ1/19-06-2020 (Β’ 2481), την Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 και ώρες 09:00 – 15:00.

Το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English