Προκήρυξη πέντε (5) Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την Προκήρυξη 5 Θέσεων Υποψήφιου Διδάκτορα:


Θέμα: Ανάπτυξη Καινοτόμων Καταλυτικών Συστημάτων για Παραγωγή Συνθετικού Φυσικού Αερίου

Περίληψη:
Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για παραγωγή συνθετικού φυσικού αερίου μέσω της αντίδρασης μεθανοποίησης διοξειδίου του άνθρακα.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα


Θέμα: Βιολογική συνεπεξεργασία υγρών αποβλήτων και απαερίων καύσης για παραγωγή πράσινης ενέργειας

Περίληψη:
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η κάλυψη του κενού μεταξύ της πειραματικής ανάπτυξης και του σχεδιασμού συστημάτων συνεχούς λειτουργίας. Αντικείμενο και στόχος της διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη, η πιλοτική μελέτη και η παραμετροποίηση των λειτουργικών συνθηκών μιας καινοτόμου, καθαρής τεχνολογίας παραγωγής πράσινης ενέργειας από συγκεκριμένα, τροποποιημένα αυτότροφα κυανοβακτήρια (modified Synechococcus sp. PCC 7942, “PAMCOD”), τα οποία θα χρησιμοποιούν ως υπόστρωμα για την ανάπτυξή τους υγρά απόβλητα (ΥΑ) σε συνδυασμό με απαέρια διεργασιών καύσης.
Θα μελετηθούν τα αυτότροφα κυανοβακτήρια ως προς την απομάκρυνση του αζωτούχου και φωσφορικού ρυπαντικού φορτίου των ΥΑ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση/απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που προέρχεται από απάερια καύσης ορυκτών καυσίμων ή/και βιομάζας.. Με την αξιοποίηση του υποστρώματος σύνθεσης θα παράγεται βιομάζα από κυανοβακτήρια, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για την παραγωγή διάφορων μορφών πράσινης ενέργειας (βιοκαύσιμα, βιοαέριο, βιο-υδρογόνο).

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα


Θέμα: Μαθηματική προσέγγιση μεταβολών φυσικοχημικών ηδυτήτων σε μίγματα προϊόντων απόσταξης πετρελαίου με εναλλακτικά καύσιμα

Περίληψη:
Η μέθοδος Factor Analysis (Principal Components Analysis) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουμε να μελετήσουμε, να συσχετίσουμε, να εξετάσουμε αν δύο ή περισσότερες μεταβλητές – ιδιότητες είναι συσχετισμένες με οποιαδήποτε σχέση.
Εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους πολλών διαστάσεων όπου δεν είναι δυνατόν να έχουμε εποπτεία, δηλαδή να εξετάσουμε τη συσχέτιση πολλών μεταβλητών-ιδιοτήτων που ανήκουν σε χώρο πολλών διαστάσεων και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ώστε να δούμε ποιες έχουν σχέση μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της μεθόδου ανάλυσης παραγόντων έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και αποτελεί σημαντικό εργαλείο διερεύνησης πιθανής σχέσης μεταξύ μεταβλητών-ιδιοτήτων. Τόσο η Διερευνητική όσο και η Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην έρευνα των θετικών επιστημών.
Η πρώτη χρησιμοποιείται για την αρχική διερεύνηση και ομαδοποίηση μιας σειράς μεταβλητών ή/και ιδιοτήτων. Η δεύτερη είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη προκειμένου για την διαπίστωση και επιβεβαίωση ενός πλαισίου σχέσεων μεταξύ μιας σειράς ή δέσμης μεταβλητών (ή και ιδιοτήτων). Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία κατέχει η ποιότητα των δεδομένων, διότι στόχος μας είναι η μελέτη της όποιας διακύμανσης και εξαγωγή αυτής από όσο το δυνατόν λιγότερους παράγοντες. Η χρήση της άνω μεθόδου σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, για παράδειγμα των υδρογονανθράκων (σε μίγματα κ.τ.λ.) αποτελεί κατά την άποψη μας ένα επιστημονικό πεδίο που αξίζει περαιτέρω διερεύνησης.
Η μελέτη μεταβολής των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υδρογονανθράκων σε μίγματα τους είναι επιστημονικό πεδίο που προτείνεται για την εφαρμογή Μαθηματικής Παραγοντικής Ανάλυσης Με βάση την εφαρμογή αυτή μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τις μεταβολές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων καταλληλότητας των προϊόντων απόσταξης πετρελαίου σε μίγματα με εναλλακτικά καύσιμα ώστε τελικά να συνθέσουμε νέο καύσιμο μέσα στις προδιαγραφές με διαφορετικό ισοδύναμο παραγωγής και σημαντικό οικονομικό όφελος.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα


Θέμα: Καθαρισμός και Αξιοποίηση του Βιοαερίου για Παραγωγή Υδρογόνου

Περίληψη:
Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση (i) προσροφητικών μέσων για απομάκρυνση κυρίως του υδροθείου (H 2 S) ή και άλλων θειούχων ενώσεων, (ii) καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για παραγωγή υδρογόνου (H 2) μέσω των αντιδράσεων αναμόρφωσης από το παραγόμενο μέσω αναερόβιας χώνευσης βιο-αέριο.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα


Θέμα: Χρήση συνθετικών υδρόφιλων πολυμερών στην τεχνολογία υδρογονανθράκων

Περίληψη:
Στα υγρά καύσιμα diesel, κηροζίνη, βενζίνη, Ντήζελ ναυτιλίας και biodiesel προτείνεται η μελέτη της δυνατότητας βελτιστοποίησης των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων με τη χρήση συνθετικών υδρόφιλων πολυμερών. Προτείνεται η μελέτη της χρήσης των πολυμερών στα καύσιμα ώστε να μειωθεί το ποσοστό υγρασίας που έχουν γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την γενικότερη βελτίωση και των άλλων των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων όπως σημείο ανάφλεξης, αγωγιμότητα, πυκνότητα, ιξώδες θερμαντική ικανότητα. Με τον τρόπο η καύση του τελικού καυσίμου θα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό τέλεια με λιγότερο ρυπαντικό φορτίο για το περιβάλλον και με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Η υγρασία που περιέχεται στα καύσιμα είναι υπεύθυνη για μια σειρά προβλημάτων τόσο σε επίπεδο καύσης, όπου παρεμποδίζεται η επίτευξη συνθηκών τέλειας καύσεως με αποτέλεσμα να παράγεται στα προϊόντα της καύσης μεγαλύτερο ποσοστό άκαυστων υδρογονανθράκων, CO, C, όσο και σε επίπεδο μηχανών καύσεως για την ομαλή πορεία της καύσης και την ελαχιστοποίηση ρύπανσης που οφείλεται σε αυτούς.
Η απομάκρυνση της υγρασίας και η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των καυσίμων δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά ως προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον με αισθητά μειωμένη την εκπομπή ρύπων, δίνοντας έτσι μια πρόταση στο έντονο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αυξημένη χρήση τους σήμερα. Η ιδιότητα που θα μελετηθεί στα υδρόφιλα πολυμερή είναι ακριβώς η αλληλεπίδραση πολικών τους ομάδων με τα μόρια νερού ώστε το όλο σύμπλεγμα να μπορεί να απομακρύνεται με τεχνική διήθησης. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής διαδικασίας μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English