Προκήρυξη για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Φ.Ε.Κ. Α’ 83) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 Τεύχος A’ 70/07.05.2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» Κεφ. Γ΄ άρθρα 13 έως 22.
 3. Το υπ’αριθμ.152/23-3-2015 (τχ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ διορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α74-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Τ.Α729-1-2019) και ισχύουν
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/T.A73-8-2018)
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/T.AV29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/T.A713-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
 8. Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/Τ.Β715-9-2017) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 όμοια (ΦΕΚ 3969/Τ.Β713-11-2017) και ισχύει.
 9. Το με αριθμ. πρωτ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α 114)»
 10. Την αριθ. 159165/Ζ1 /25-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3453/Τ.Β74-10-2017) «Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»
 11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στην αριθμ. 251/5/3/2015 περί επικύρωσης του αποτελέσματος της εκλογικής διαδικασίας της 26ης Φεβρουαρίου 2015 για την ανάδειξη Πρύτανη του Π.Δ.Μ. και διορισμού του βάσει του τελικού εκλογικού αποτελέσματος καθώς και την υπ’ αριθμ. 85412/Z1/28-5-2015 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας, και Θρησκευμάτων περί διορισμού του Αντώνιου Τουρλιδάκη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 12. Το γεγονός ότι η θητεία του Υπηρετούντος Πρύτανη λήγει στις 31-8-2019.

Προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2022.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, σε χώρους που ορίζει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, με βάση τον προβλεπόμενο στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 τρόπο υπολογισμού. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, στους ίδιους χώρους, μεταξύ των υποψηφίων που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση. Αν κατά τη δεύτερη εκλογική διαδικασία με κάλπη ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η εκλογική διαδικασία με κάλπη.

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας με κάλπη για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής ψήφου σε ημερομηνία που θα ορισθεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Αντιπρυτάνεις εκλέγονται οι τέσσερις (4) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό των έγκυρων ψήφων, με βάση τον προβλεπόμενο στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 τρόπο υπολογισμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, από τις 8:00 έως τις 18:00, στους ίδιους χώρους μεταξύ των ισοψηφούντων.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλουν μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πρώτης βαθμίδας για τη θέση του Πρύτανη και πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή για τη θέση του Αντιπρύτανη, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών και κατά την προηγούμενη τριετία.

Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι τα μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αξιωμάτων. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να θέσει ταυτόχρονα υποψηφιότητα και για τα δύο αξιώματα, ούτε να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη για περισσότερες από δύο (2) θητείες συνολικά.

Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος και οι εκλεγέντες δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Η υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη υποβάλλεται στον Πρύτανη του Ιδρύματος μέχρι και τη Δευτέρα 5η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:30, με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης που κατατίθεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πάρκο Αγίου Δημητρίου 2ος Όροφος Κοζάνη, ή ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση tdp@uowm.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρέπει να γίνεται μόνο από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της. Όλες οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας :
Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη με συνημμένα:
Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας
Β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς τον Πρύτανη έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση πρωτοκολλείται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. Οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύπτει κατά τη εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις τηρούμενες πρακτικές των εκλογικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ο Πρύτανης και οι τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Αντίθετα δεν συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και οι διοικητικοί υπάλληλοι (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μετά την έγκριση, οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με τον ορισμό της.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με κάλπη, ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, την καθορισμένη κατά τα ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής.

Οι εκλέκτορες οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητά τους.

Η εκλογή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνον από τους υποψηφίους Πρυτάνεις και για έναν μόνο από τους υποψηφίους Αντιπρυτάνεις στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, δίπλα από το όνομά του.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα, με γραπτή δήλωση προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στον ιστότοπο Δι@ύγεια, θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και στο διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English