Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Χρηματοδότηση της πρότασης EVIDENT του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος Η2020

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Ποιες είναι οι νέες σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και του οικονομικού και τεχνολογικού αναλφαβητισμού; Ποιοι είναι οι κύριοι μοχλοί λήψης αποφάσεων σε επίπεδο καταναλωτών, παραγωγών και ενεργειακών κοινοτήτων; Ποιες θα πρέπει να είναι οι προτάσεις για την ομαλή μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές ρύπων; Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και σε πλήθος άλλων έρχεται να δώσει το ερευνητικό πρόγραμμα EVIDENT: bEhaVioral Insgihts anD Effective eNergy policy acTions, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς Χρηματοδότηση με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η πρόταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της  πρόσκλησης H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 είναι η τρίτη στη σειρά επιτυχία, σε μόλις 3 χρόνια, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα του Επίκουρου Καθηγητή Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη.

Κύριο αντικείμενο του τριετούς έργου EVIDENT είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων σεναρίων μέσω τυχαιοποιημένων αλλά και ελεγχόμενων δοκιμών (randomized control trials) για την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών και συμπεριφορών στην Ευρώπη. Σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κ. Ιωάννη Πραγγίδη και τη ΔΕΗ, που είναι δύο από τους συνολικά 9 εταίρους της κοινοπραξίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσει συμπεριφορικά πειράματα με τη συνέργεια νοικοκυριών και ιδιωτών από την περιοχή. Αξιοποιώντας ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών, παραγωγών και επιχειρήσεων και με τη χρήση υπερσύγχρονων οικονομικών μοντέλων, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πολιτικών και των καλών πρακτικών στον ενεργειακό χάρτη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Με το συντονισμό του έργου αυτού και την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναδεικνύει το στρατηγικό του ρόλο για το σχεδιασμό και υλοποίηση του νέου μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής και τον καθορισμό βιώσιμων πολιτικών στα θέματα προσέλκυσης εναλλακτικών επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση της πρότασης EVIDENT, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, επετεύχθη στην κρίσιμη χρονική στιγμή του σχεδιασμού της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Συνολικά 9 εταίροι, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΔΕΗ, ΕΚΕΤΑ, Joint Research Center-European Commission, Sidroco Holdings Ltd., Bi2S Ltd, Trinity College Dublin και CheckWatt AB, από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία και Σουηδία) αποτελούν την κοινοπραξία του έργου και θα εργαστούν εντατικά για τα επόμενα 3 χρόνια, υπό το συντονισμό του κ. Σαρηγιαννίδη.

Η επιτυχία αυτή πιστοποιεί για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην προσέλκυση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και την καθιέρωση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στον παγκόσμιο ενεργειακό χώρο σε θέματα έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, με άξονα τα δύο μεγάλα H2020 έργα, το SPEAR (https://www.spear2020.eu/) και το SDN-microSENSE (https://www.sdnmicrosense.eu/) αλλά και σε θέματα καθορισμού πολιτικών και πρακτικών ενέργειας.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English