Απόφαση Πρύτανη Περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English