Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες Φλώρινας των φοιτητών παλαιών ετών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώσεις

Στο διάστημα από 27 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου 2019, όσοι εκ των προπτυχιακών φοιτητών (παλαιών ετών) των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις φοιτητικές εστίες, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας https://applications.uowm.gr

Επισημαίνεται πως η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει στις 27 Αυγούστου και λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 24:00 ενώ η κατάθεση/αποστολή των δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένου και του αντιγράφου της ηλεκτρονικής αίτησης, ξεκινάει στις 27 Αυγούστου και λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:30.

Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Σίτισης-Στέγασης
κα Χριστίνα Γρηγοριάδου
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
τηλ. 2385055203

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη δεν γίνονται δεκτά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενικά

Κατατίθενται από όλους τους ενδιαφερόμενους για διαμονή στις εστίες:

 

 1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη από το/τη φοιτητή/τρια.
 2. Βεβαίωση σπουδών που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
  • Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:
   1. i) το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και
   2. ii) το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση
  • Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το εκκαθαριστικό τους
 5. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1).

Στις περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς τους δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να αναφέρει:
  • τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων και τη μη κατοχή ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας στην περιοχή του Δήμου Φλώρινας.
  • όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι αληθή.
  • έλαβα γνώση και συναινώ στη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων για όσο διάστημα απαιτείται η χρήση τους.

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)

Κατατίθεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

 1. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής, που σπουδάζει σε άλλο Ανώτερο ή Ανώτατο Ελληνικό
  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων.
 2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
 3. Βεβαίωση αδερφού που υπηρετεί στρατιωτική θητεία και δεν μισθοδοτείται.
 4. Βεβαίωση ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του.
 5. Αντίγραφο μισθωτηρίου, σε περίπτωση που η οικογένεια καταβάλλει ενοίκιο για κύρια
  κατοικία.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα
  πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
  Αν το Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα,
  αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση
  από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή
  Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η
  συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή
  συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English