Χρηματοδοτήσεις
Πλήθος προγραμμάτων
Εξωτερικοί συνεργάτες σε προγράμματα
Δημοσιευμένο έργο σε συνέδρια και περιοδικά με κριτές
Άλλο δημοσιευμένο έργο
Ετεροαναφορές