Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης :

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση της Αποεπένδυσης με Χρηματοοικονομική Λογιστική». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4744/20-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΧ4Θ469Β7Κ-ΧΓΗ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 993/26-04-2021 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP21382

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (1) ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπεύθυνη κα. Ανθή Κυρατσού, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, Τηλ. 24610 68221).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 10-06-2021.

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English