Προκήρυξη 4 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Νεότερης Ελληνικής Τέχνης». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7258/26-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΩΚ469Β7Κ-Μ2Γ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1994/22-08-2022 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29526

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 2385055250).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 27-10-2022

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική και Ολοήμερη Εκπαίδευση». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7289/27-07-2022 (ΑΔΑ:9ΘΩΞ469Β7Κ-72Ν) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1994/22-08-2022 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29444.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55004).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 26-10-2022.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7176/21-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΞ9469Β7Κ-Γ27) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2040/23-08-2022 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29445.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (υπεύθυνη κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55004).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 26-10-2022.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική και κινηματική συμπεριφορά μηχανών και μηχανισμών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7297/27-07-2022 (ΑΔΑ:97ΥΑ469Β7Κ-8Δ7) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1994/22-08-2022 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29447.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπεύθυνη κα. Άννα Τζήκα διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 50132 Κοζάνη, τηλ. 24610-56600).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 26-10-2022.

O Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English