Προκήρυξη 3 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 10/01-09-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΟΔ469Β7Κ-1ΛΤ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2268/Γ /14-09-2022 και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29710

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, Καστοριά, 52100, τηλ. 24670-87261)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 05-11-2022.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Επικοινωνίες Δεδομένων». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 6/01-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΟΡ469Β7Κ-ΙΜ5) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2268/Γ/14-09-2022 και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29709

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, Καστοριά, 52100, τηλ. 2467440030)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 05-11-2022.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νομισματική θεωρία και πολιτική με έμφαση συναλλαγματικά καθεστώτα των μετα-σοσιαλιστικών ευρωπαϊκών χωρών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 7577/26-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΕ5469Β7Κ-ΕΗΥ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2218/12-09-2022 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP29721

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά, τηλ. 2467440010).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 05-11-2022

Ο Πρύτανης
Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English