Προκήρυξη 8 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5681/24-04-2020 (ΑΔΑ:6ΕΕΕ469Β7Κ-ΤΙΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 604/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16152.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία-Αρδεύσεις».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5693/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ν9Ε469Β7Κ-Υ91) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16151.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναπαραγωγή αγροτικών ζώων με έμφαση στη διάγνωση και βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5679/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΛΒ469Β7Κ-2ΜΕ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16150.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου τ.κ.53100, Φλώρινα τηλ.2385054610).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 20-07-2020.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση Διαδικασιών Αξιοπιστίας και Συντήρησης Βιομηχανικών Συστημάτων». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5712/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΕΒΟΟ469Β7Κ-4ΗΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 648/13-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16153.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπεύθυνη κ. Άννα Τζήκα, διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα , 501.31 Κοζάνη, τηλ. 24610-56604).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 20-07-2020.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία με έμφαση στην Υπολογιστική Γλωσσολογία».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5706/24-04-2020 (ΑΔΑ: Ρ5Ν6469Β7Κ-Υ7Υ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 648/13-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16154.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα»..Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5703/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ι469Β7Κ-1ΧΨ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 648/13-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16155.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με έδρα την Καστοριά της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5701/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΖΦ469Β7Κ-47Θ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 648/13-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16156.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά, τηλ. 2467087061)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 20-07-2020.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο Εταιριών».».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5685/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΑΖΣ469Β7Κ-ΤΟΟ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 648/13-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16172.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Διεύθυνση: Κοίλα, 50100 Κοζάνη, τηλ. 2461068110)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 20-07-2020.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English