Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες της Σύγχρονης Τέχνης».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 418/19-09-2016 (ΑΔΑ: 7Ι04469Β7Κ-037) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001766789.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι για συνδυαστικά προβλήματα».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 6148/22-08-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΒΠ469Β7Κ-Τ4Ω) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767061.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1015/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7Θ8Ω469Β7Κ-ΤΝΧ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767288.

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1018/26-09-2016 (ΑΔΑ: 78ΘΔ469Β7Κ-Β77) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767383.

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών Υγρών Αποβλήτων και Πόσιμου Νερού».
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 1019/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΨΥ469Β7Κ-ΖΩΡ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1151/15-11-2016 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό 00001767467.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 23-01-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος που προκηρύσσει τις θέσεις, ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα. Υπεύθυνος κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, τηλ. 23850-55250.
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501.31 Κοζάνη. Υπεύθυνη κ. Δέσποινα Βαβλιάρα, τηλ. 24610-56504.
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 501.32 Κοζάνη. Υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Μυλωνάς, τηλ. 24610-56750.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English