Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης :

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοχαστικές μέθοδοι στην οργάνωση παραγωγής και στον έλεγχο ποιότητας». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4526/23-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΤ3469Β7Κ-Θ5Σ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1297/31-07-2019 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP12436.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (υπεύθυνη κ. Τζήκα Άννα , διεύθυνση: Σιαλβέρα και Μπακόλα, 501.00 Κοζάνη, τηλ. 2461-56604).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για της παραπάνω θέσης λήγει στις 09-10-2019.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English