Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης :

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Κάλων Τεχνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περφόρμανς (performance) στις εικαστικές τέχνες»
Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 4204/05-04-2019 (ΑΔΑ: 6Φ9Σ469Β7Κ-16Β) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1186/12-07-2019 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP12357

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 531.00 Φλώρινα. Υπεύθυνος κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, τηλ. 23850-55250.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 01-10-2019

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English