Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στέγαση

Οι φοιτητές/τριες που πήραν μετεγγραφή/μετακίνηση σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν σε Τμήματα του Ιδρύματος με την κατηγορία «Αθλητές», που ενδιαφέρονται για διαμονή στις φοιτητικές εστίες στις πόλεις Κοζάνη, Γρεβενά και Φλώρινα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr

από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο) γι’ αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής και να έχουν αποκτήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό και τους κωδικούς πρόσβασης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά και απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf). Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση, προς αποφυγήν και περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, να αποστείλουν την ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνον ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier), στον αρμόδιο για τη Φοιτητική Μέριμνα υπάλληλο του Ιδρύματος, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, με καταληκτική ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς) την 02η/02/2021.

Αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο pdf που επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται ότι:
α) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας (27-01-2021), δεν θα είναι πλέον δυνατή,
β) καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται η 02η/02/2021 (βεβαιώνεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς). Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα ληφθούν υπόψη,
γ) δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον ως άνω αρμόδιο για τη Φοιτητική Μέριμνα υπάλληλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

O Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας
Σπύρος Σιδέρης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English