Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δελτία Τύπου, Μεταπτυχιακά προγράμματα

(Βάσει ΦΕΚ 3716/08-10-2019/τεύχοςΒ’)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» (Master of Sciences (M.Sc) in Banking-Insurance and Finance).

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι

 1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτηση στο: https://mbf.uowm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=228&lang=el
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία (έγχρωμη).

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά

 1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους αμφότερες, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.
 2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
 3. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 5. Δημοσιεύσεις.
 6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Δίδακτρα

Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

Κατόπιν αιτήματος μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω ειδική διευκόλυνση πληρωμών.

Σπουδαστές που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του νόμου 4485/2017 μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή διδάκτρων. Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται τον κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα. Τα 2 πρώτα αφορούν αποκλειστικά στη διδασκαλία που περιλαμβάνει από 6 μαθήματα το κάθε εξάμηνο σε θέματα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής. Το τρίτο εξάμηνο αφορά στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και σε δύο επιπλέον μαθήματα διδασκαλίας στον ασφαλιστικό τομέα.

Πιστωτικές Μονάδες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει συνολικά 100 πιστωτικές μονάδες.

Κύκλοι Σπουδών

Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Αριθμός Εισακτέων

Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί, (με τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής με βάση τα υποχρεωτικά και προαιρετικά δικαιολογητικά), οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και όσοι εισαχθούν ως υπότροφοι βάση της σχετικής νομοθεσίας.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα θα γίνονται κυρίως απόγευμα εργάσιμης ημέρας και Σάββατο πρωί.

Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως είναι δυνατή στα καθοριζόμενα πλαίσια.

Διαδικασία Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως την Πέμπτη 25 Ιουλίου2020.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν:

 • Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mbf@uowm.gr ή mastertrapeziki@gmail.com
  ή
 • Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
  Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας
  Τμήμα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»
  Π.Μ.Σ. «Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική»
  Κοίλα Κοζάνης
  Τ.Κ. 50100
  ή
 • υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες: Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Ώρες 9:00 – 14:00
  Τηλ. 2461068222, 6974321080

Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης.

Πληροφορίες

Πληροφορίες δίδονται από τις γραμματείες:

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100, Ώρες: 9:00 – 14:00 ,  Τηλ.: 2461068222

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής-Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100,  Τηλ.: 2461068150 Κινητό: 6974321080 & 6977887879

e-mail: mbf@uowm.gr, mastertrapeziki@gmail.com

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://mbf.uowm.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English