Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» για το ακαδημαϊκό έτους 2020-2021

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 1762/τ. Β΄/08-05-2020) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24).

Τα μαθήματα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συμπυκνωμένα και εντατικά καθώς και με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας, όταν κρίνεται ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το απαιτούν. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και, εφόσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων που δεν γνωρίζουν την ελληνική, θα προσφέρονται μαθήματα και στην αγγλική γλώσσα.

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό πόσο των 2.400  ευρώ (1000 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου Α, Β και 400 επιπλέον στο Γ΄ εξάμηνο, κατά το οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία).

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 15.5.2020 μέχρι 25.8.2020 εδώ: http://history.eled.uowm.gr/. Η διαδικασία της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί το πρώτο  15νθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο πίνακας με τα ονόματα τον υποψηφίων καθώς και η ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν για τη διαδικασία της συνέντευξης, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης εντός δεκαημέρου θα ανακοινωθεί επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ο πίνακας των επιτυχόντων.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να ταξινομούν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την παραπάνω αριθμημένη κατάταξη θέτοντας ως πρώτο κατά σειρά έγγραφο την εκτυπωμένη αίτηση. Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, δε μοριοδοτούνται και είναι άσκοπο να υποβληθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055111, κ. Μελίσσας Λάζαρος, alkminigogou@gmail.com).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English