Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Βιοϊατρική Μηχανική”

Δελτία Τύπου, Μεταπτυχιακά προγράμματα

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, και με τίτλο:

«ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

“Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Ιατρικών σχολών, Φυσιοθεραπευτές, Νοσηλευτές και απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

 Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 σε σαράντα (40), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500,00€.

Ως γλώσσα του Προγράμματος και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc: https://biomed.uowm.gr/

Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα κατατίθενται μέχρι τις 31/08/2020  και πρέπει να συνοδεύονται από:

 • Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
 • Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
 • 1 φωτογραφία διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΠΜΣ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Γραμματεία ΠΜΣ – Υπόψιν κ. Γεώργιο Σαλτζίδη

Πρώην Διοικητήριο, Ισόγειο

Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: biomed@uowm.gr


Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

 • Διευθυντής ΠΜΣ
  Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τηλ: 2461 0 68239
e-mail: atsouknidas@uowm.gr

 • Γραμματεία ΠΜΣ
  Διοικητήριο – Γραμματεία ΠΜΣ

Τηλ: 2461 0 68239
e-mail: biomed@uowm.gr

 

Ο Δν/της του ΠΜΣ

Αλέξανδρος Τσουκνίδας

Επίκουρος Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • English