Συμμετοχή του εργαστηρίου MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο έργο SmartConEurope

Δελτία Τύπου

Με μεγάλες προσδοκίες και ιδιαίτερη ικανοποίηση το εργαστήριο MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπακούρο και τις συνεργάτιδες κ. Αμαλία Κούσκουρα και κ. Ελένη Καλλιοτζή συμμετέχει στο έργο SmartConEurope, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Οι σημαντικές διαφορές που έχουν καταγραφεί μεταξύ των Ευρωπαϊκών περιφερειών αναφορικά με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (R+I), έχουν καταδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης μίας εντατικής και συστημικής προσέγγισης για την ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων. Απαντώντας στο πρόβλημα αυτό, το έργο SmartConEurope, στοχεύει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να συμμετάσχουν επιτυχώς σε προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι οι Περιφερειακές Αρχές σε συνεργασία με άλλους φορείς είναι υπεύθυνες για τη χάραξη πολιτικών, το SmartConEurope θα δημιουργήσει ένα αποθετήριο γνώσης και μία βάση δεδομένων για την αξιοποίησή τους από τις Περιφέρειες της ΕΕ. Τα αποτελέσματα του έργου στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και μάθησης σε διαπεριφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση των αντίστοιχων περιφερειακών οικοσυστημάτων καθώς και τη βελτίωση των εξεταζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των υπόλοιπων μέσων πολιτικής και δομών διακυβέρνησης μεταξύ των εταίρων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνη για την προώθηση του τομέα έρευνας και καινοτομίας και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε καινοτόμες επιχειρήσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι και 2 φορείς άσκησης πολιτικών από 6 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Πολωνία, Φιλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα – Δυτική Μακεδονία) και η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία στις 4-5 Ιουνίου 2024.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English