Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι:

 • η Σύγκλητος
 • το Πρυτανικό Συμβούλιο
 • ο Πρύτανης
 • οι Αντιπρυτάνεις

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αρ.  13 ν. 4485/2017,  αποτελείται από:

 1. Τον Πρύτανη
 2. Τους Αντιπρυτάνεις
 3. Τους Κοσμήτορες των Σχολών
 4. Τους Προέδρους των Τμημάτων
 5. Εκπροσώπους των φοιτητών με ετήσια θητεία σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων 1 έως 4. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων
 6. Έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.Π. του Ιδρύματος
 7. Έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος
 8. Έναν (1) εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος
 9. Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4485/2017, αποτελείται από:

 1. Τον Πρύτανη
 2. Τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
 3. Τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 4. Τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
 5. Τον Αντιπρύτανη  Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
 6. Τον εκπρόσωπο Διοικητικού Προσωπικού
 7. Τον εκπρόσωπο των φοιτητών