Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύστησε επιτροπή Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων με την υπ’ αριθμό απόφαση ΣΤ3/ΠΣ18/05.05.2020 της Συγκλήτου με σκοπό την ανάπτυξη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (Μ.Υ.Φ.Ε.Ο.) στο Π.Δ.Μ. Η μονάδα αποτελεί συγκροτημένη δομή κοινωνικής μέριμνας και συμβουλευτικής που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα τους μειονεκτούντες.

Η επιτροπή συντονίζεται από το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας που ανήκει στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας και υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.