Η επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού συστήθηκε με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για τη χάραξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ιδρύματος. Η επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, το βαθμό επίτευξης των δράσεων και των ενεργειών και προτείνει έγκαιρα διορθωτικά μέτρα και όπου απαιτείται επαναπροσδιορισμό των στόχων του Ιδρύματος.

Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.