Η επιτροπή εσωτερικού κανονισμού συγκροτήθηκε με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για τη διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού και τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με την κείμενη νομοθεσία. Η επιτροπή παρακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης και εσωτερικής οργάνωσης στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, συνεργάζεται με την μονάδα εσωτερικού ελέγχου και υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η επιτροπή συντονίζεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.