Το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λειτουργεί συνδετικά μεταξύ Πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής Κοινότητας. Στόχος του είναι η υποστήριξη φοιτητών-αποφοίτων για την ομαλή τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη επιτυχημένης σταδιοδρομίας. Το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Φοιτητών – αποφοίτων, του Διδακτικού-Επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων και φορέων απασχόλησης καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [δείτε και Α.9.1].

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος πρακτικής άσκησης και σταδιοδρομίας https://career.uowm.gr/.