Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Μέριμνα για τη διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών.
 • Μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεση του.
 • Μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής Υπηρεσιών.
 • Κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες.
 • Τήρηση και παρακολούθηση των συμβάσεων, των εγγυητικών επιστολών, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου.
 • Καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της πρόσκλησης, της διακήρυξης, της κατακύρωσης του διαγωνισμού καθώς και της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.
 • Μίσθωση ακινήτων.
 • Εκμίσθωση κυλικείων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
 • Καταχώρηση εξοπλισμού (Βιβλίο Παγίων).
 • Παρακολούθηση και καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου.

Προϊστάμενος: Χαϊτίδης Γεώργιος
Τηλ.: 24610 68232 (εσωτ. 1232)
email: ghaitidis@uowm.gr

Στελέχωση:

Βλαχάκη Αικατερίνη
Τηλ: 24610 68103 (εσωτ. 1103)
Email: kvlachaki@uowm.gr

Μπογιαννίδου Παναγιώτα
Τηλ: 24610 68101 (εσωτ. 1101)
email: gbogiannidou@uowm.gr

Παπαθανασίου Φωτεινή
Τηλ: 24610 68104 (εσωτ. 1104)
email: fotpapathanasiou@uowm.gr