Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 40ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Ι2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Συνεργάτης ΤΔΔΣ_signed25_Κ2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επόπτης Ψηφιακών πιστοποιητικών_signed25_ΣΤ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο_Serajevo_signed25_Ε1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ανταποδοτικές υποτροφίες 2021_signed25_Ι1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αίτημα για εξοπλισμό_19ο δημοτικό_signed

Περισσότερα

Αποφάσεις 39ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_ΣΤ2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πρόσθετη αμοιβή μηχανοργάνωσης_signed25_ΣΤ3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αποδοχή παραχώρησης φοιτητικών εστιών_63Θ9469Β7Κ-ΠΗΜ25_ΣΤ4_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πολιτική αποδοχής δωρεών_signed25_ΣΤ5_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Συνδρομή 2021 EUA_984Φ469Β7Κ-ΓΦΔ25_Β1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δέσμευση_λογαριασμοί κοινής ωφελείας_9ΟΦ7469Β7Κ-3ΣΣ25_Β2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δέσμευση για συμβασιοποιημένες δαπάνες_ΨΞΝΘ469Β7Κ-Ο7Μ25_Β3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ανατροπή αναλήψεων 2020_9ΝΤΩ469Β7Κ-ΚΚ625_Γ1_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Έγκριση προγράμματος ΚΕΔΙΒΙΜ_signed25_Γ2_Απόσπασμα ΣΥΝΟΛΙΚΟ_ΕΞΕ_Επικαιροποίηση βραβείων αριστείας_ορθό_signed125_Δ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Παράλληλα καθήκοντα_Βιβλιοθήκη Σχολής Υγείας_ορθό_signed25_Δ2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ακαδημαϊκοί υπότροφοι_ΤΜαι_signed25_Ι1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Εκπροσώπηση ΠΔΜ…

Περισσότερα

Αποφάσεις 37ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Ι1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή ομάδας video_signed25_Ι2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αιτήματα ολιστικής φοιτητικής μέριμνας_signed25_ΣΤ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Λειτουργία φοιτητικών εστικών_Καστ_Πτολ_signed25_E1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Υποβολή πρότασης_Γρ Διασύνδεσης_signed25_Β1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_10η τροποποίηση προϋπολογισμού_ΨΦ2Τ469Β7Κ-ΑΡΦ25_Β2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δέσμευση για πληρωμή ΑΥ ως 31-12-20_ΨΖΣΣ469Β7Κ-ΠΟ225_Β3_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δαπάνη ύδρευσης_Κοζ_62ΩΨ469Β7Κ-ΕΘΙ25_Β4_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δαπάνη ύδρευσης_Κοζ-Φλ-Καστ-Γρ-Πτ_9ΘΧΟ469Β7Κ-34Β25_Β5_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ανάδοχος σταβλικών εγκατάστασεων_ΩΚ68469Β7Κ-4ΛΧ25_Β6_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Εξοπλισμός για covid_Ψ75Υ469Β7Κ-0ΛΝ25_Γ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Εγγραφή αλλοδαπών_ΤΜΜ_ΤΜΣΠΣ_ΤΓεω_ΤΜαι_ΤΕργ_ΤΨυχ_ΠΤΝ_ορθό_signed25_Γ2_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Δικαιούχοι σίτισης 2020-21_signed25_Δ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μεταφορά αδειών…

Περισσότερα

Αποφάσεις 36ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_ΣΤ04_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Αναθεώρηση Στοχοθεσίας_signed25_ΣΤ05_Απόσπασμα συνολικό_Κατανομή ετήσιας χρηματοδότησης_signed25_ΣΤ06_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Διάθεση υποδομών και υπηρεσιών_signed25_ΣΤ07_Απόσπασμα συνολικό νέο_ΕΞΕ_Ανακαταναμή ανθρώπινου δυναμικού_signed25_ΣΤ08_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης ΠΔΜ_signed25_Β01_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Προϋπολογισμός 2021_signed25_Ε01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έργο μετακίνησης πρυτανικών αρχών_signed25_ΣΤ01_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Εσωτερικός Κανονισμός_signed25_ΣΤ02_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Αναθεώρηση πολιτικής ποιότητας_signed25_ΣΤ03_Απόσπασμα…

Περισσότερα

Αποφάσεις 35ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Γ02_Απόσπασμα-συνολικό_ΕΞΕ_Επιβράβευση-έρευνας-αριστείας_signed25_Ε1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ιδρυματικά υπεύθυνος Erasmus_signed25_Ζ1_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Προσωρινή παραλαβή ισογείου ΚΤΕ_signed25_ΣΤ1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προσωπικού_signed25_ΣΤ2_Απόσπασμα_ΕΞΕ_ΑΥ_2021_signed25_ΣΤ3_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας _ΤΜΜ-Κίνα_signed25_ΣΤ4_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Γρ Διασύνδεσης_Διδασκαλίας-Μάθησης_Εσωτ ελέγχου_signed25_ΣΤ5_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Αναθεώρηση πολιτικής ποιότητας ΠΔΜ_signed25_ΣΤ6_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδιασμού_signed25_ΣΤ7_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Αναθεώρηση Στοχοθεσίας_signed25_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Διαγωνισμός_υπηρεσίες στάβλων_ορθό1_Ω5ΖΤ469Β7Κ-ΔΡ425_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση φοιτητών_2022-26_ΩΞΣ5469Β7Κ-ΡΑΓ25_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σίτιση φοιτητών_2019-21_ορθό_ΩΞ6Ψ469Β7Κ-ΨΚΑ25_Γ01_Απόσπασμα συνολικό_ΕΞΕ_Δικαιούχοι…

Περισσότερα

Αποφάσεις 34ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_ΣΤ10_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας ΟΕΕ-ΔΜ_signed25_ΣΤ11_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας ΤΕΕ-ΔΜ_signed25_ΣΤ12_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας ΕΒΕ Κοζάνης_signed25_ΣΤ13_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας ΕΒΕ ΦΛώρινας_signed25_ΣΤ14_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας ΕΒΕ Γρεβενών_signed25_ΣΤ15_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Μνημόνιο συνεργασίας ΔΙΑΔΥΜΑ_signed25_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_8η τροποποίηση προϋπολογισμού 2020_ΨΤΝΒ469Β7Κ-ΔΘΧ25_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής_ορθό_6ΓΗ9469Β7Κ-Ω6Ζ25_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή προς δικαιούχους_ΨΔΔΟ469Β7Κ-ΑΩΠ25_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Εγγραφή Ελλήνων εξωτ_ΤΨυχ_ΤΕργ_ΤΛΧ_signed25_Ζ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση 1ου ΑΠΕ_Ισόγειο ΚΤΕ_65ΙΛ469Β7Κ-2Μ325_Ζ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αρμοδιότητα…

Περισσότερα

Αποφάσεις 32ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Ι01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αίτημα Δημοτικού για υπολογιστές_signed25_Ι02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση ποσού για ίδρυση συλλόγου αποφοίτων_signed25_Ι03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Συνεργασία ΤΣΑΕ_ΕΕΑΔ_signed25_Ι04_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΔΔΗΕ_signed25_K1_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Συνεργασία ΠΤΝ_Frederic_ορθό_signed25_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ανάδοχος_αναλώσιμα εκτυπωτών_Ψ090469Β7Κ-ΓΤ525_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή δικαιούχων_9Σ6Ξ469Β7Κ-3ΥΩ25_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Δικαιούχοι στέγασης_Κοζάνη_Γρεβενά_Φλώρινα_signed

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English