Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Αποφάσεις 20ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ανάδειξη αναδόχου για καθαριότητα_Φλώρινα_ΨΡ1Σ469Β7Κ-Ν7Λ25_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση δαπάνης για covid19_ορθό_668Φ469Β7Κ-ΖΕΑ25_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Ανάδειξη αναδόχου για καθαριότητα_Κοζάνη_Ψ3ΨΝ469Β7Κ-ΩΝΔ25_Β04_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Αίτημα χρηματοδότησης Λεμονίδη_signed25_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Τοποετήσεις υπαλλήλων_signed25_Ι01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Χωρική υποστήριξη μέριμνας_signed25_Ι02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Στέγαση ψυχολόγου_Κοζάνη25_Κ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Συμπλήρωση επιτροπής πολιτισμού_Ψ9Υ5469Β7Κ-2ΧΗ25_Κ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πλατφόρμα στεγαστικού επιδόματος_signed25_ΣΤ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Σύμφωνο_Δήμος Κοζάνης_signed

Περισσότερα

Αποφάσεις 19ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Γ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ_signed25_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Νέες τοποθετήσεις διοικητικών υπαλλήλων_νέο_signed25_Ζ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Τεχνικός Ασφαλείας_signed25_Ζ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση μελέτης_Διαμόρφωση ισογείου_97ΕΦ469Β7Κ-ΘΚΣ25_Ζ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας_Διαμόρφωση ισογείου_Ψ2ΧΠ469Β7Κ-7ΧΑ25_Κ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Προμήθεια εξοπλισμού_6Λ4Γ469Β7Κ-Θ4925_Κ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Παράταση σύμβασης Στεφανίδη6ΧΩ8469Β7Κ-Λ6725_Κ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πληρωμή βλάβης Φλώρινας_signed25_ΣΤ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Προγραμματισμός επιτροπής φιλοζωίας_signed

Περισσότερα

Αποφάσεις 18ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Β01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Εγκριση εξοπλισμού_COVID 19_Ω9ΨΔ469Β7Κ-3ΗΙ25_Β02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Λογαριασμός ΖΕΠ_ΨΕΡΒ469Β7Κ-ΧΘΦ25_Β03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή_Μίσθωση κλινών_Κοζάνη_Φλώρινα_6Ω0Χ469Β7Κ-4Ο825_Κ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Διαμόρφωση ισογείου_νέο_6ΙΟ8469Β7Κ-69Λ25_ΣΤ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή ανασκόπησης ΕΣΔΠ_663Θ469Β7Κ-ΑΡ125_ΣΤ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή προώθησης επιστημονικής αριστείας_6ΧΨΘ469Β7Κ-Ψ4Β25_ΣΤ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή υποστήριξης ευπαθών ομάδων_Ω1ΚΡ469Β7Κ-ΝΨΩ

Περισσότερα

Αποφάσεις 17ης συνεδρίασης

Αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 25_Δ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Πρόσληψη στελέχους ΜΟΔΙΠ_signed25_ΣΤ01_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή βιβλιοθήκης_ορθό_9ΨΦΦ469Β7Κ-ΥΕΘ25_ΣΤ02_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή αθλητισμού_παν Γυμναστηρίου-ΨΠΕ8469Β7Κ-Β9Π25_ΣΤ03_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή πολιτισμικών δράσεων-ΩΥΤ7469Β7Κ-ΛΩ125_ΣΤ04_Απόσπασμα_ΕΞΕ_Επιτροπή ζωοφιλίας_περιβάλλοντος-Ψ2Ο2469Β7Κ-Δ7Γ

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English