Ερευνητική Πολιτική

Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες, που αποσκοπούν στην προώθηση:

  • της ποιοτικής έρευνας, και
  • της αριστείας στην έρευνα

Η πολιτική αριστείας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και την ενίσχυση της διάκρισης του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική αριστείας βασίζεται στην επιβράβευση των υψηλών ατομικών επιδόσεων των μελών Δ.Ε.Π., τη δημιουργία νέων ερευνητικών μονάδων και τη δημιουργία περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις καινοτόμες δράσεις.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English