Σχόλια διαβούλευσης επί τεχνικών προδιαγραφών

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Σχόλια που κατατέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με αρ. 21DIAB000016432 επί των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ««προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποδομής για τα Νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης», με χρηματοδότηση από το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2009ΣΕ04600082), ΣΑΕ046 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»»,

Συνολικού προϋπολογισμού: 652.054,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English