Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην ΖΕΠ Κοζάνης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 9.820,80 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English