Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του ν.4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν.4495/2017», με CPV:71322000-1, 71328000-3 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», «Υπηρεσίες επαλήθευσης του σχεδιασμού φερουσών δομών» και NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English