Διαγωνισμός 2/2018 για τη μίσθωση του κυλικείου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Κοζάνη, για 3 έτη (από 01-03-2018 έως 30-06-2021). Σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου η 46/Β.11/01-11-2017. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 70,00 € μηνιαίως.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη 50100). Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 100,00 €.
2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 2/2018.

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Πάρκο Αγίου Δημητρίου, Κοζάνη, 2ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 19-01-2018 έως τις 05-02-2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English