Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την
«Ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα»,
για χρονικό διάστημα τριών ετών (2022-2024), με δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή παράταση εκ μέρους του Πανεπιστημίου για ένα επιπλέον έτος,
προϋπολογισμού 9.520.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας παράτασης)

Αρ. διακήρ. 5/2021
αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 101817

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English