Διιδρυματικό ΠΜΣ “Κριτική Σκέψη και Ήπιες Δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες”

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών και την ανάπτυξη  δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, προκειμένου οι πτυχιούχοι των Επιστημών Υγείας να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (90 ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος θα γίνεται στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και είναι υποχρεωτική.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ ιδρύθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3395/28.09.2017 και οδηγεί στην απόκτηση ενιαίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, master degree). Έναρξη: Φεβρουάριος 2018.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ προκήρυξης – αιτήσεων: Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 54124 Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημιούπολη (έναντι ΑΧΕΠΑ), κ. Γεωργία Σακκά, τηλ.: 2310 999338, e-mail: softskills@med.auth.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://softskills.med.auth.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English