Ανακοίνωση για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού 1/2023 λόγω αδυναμίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ3/ΠΣ99/17-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ23Η469Β7Κ-1ΣΕ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού 1/2023 για την επιλογή αναδόχου παροχής Υπηρεσιών: «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με συστημικούς αριθμούς 191496 για το τμήμα Α και 193247 για το Τμήμα Β.

Οι νέες ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-03-2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
β) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-03-2023, ημέρα Πέμπτη. Ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English